W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) osoby z dysfunkcjami narządu słuchu mogą liczyć na ułatwienia w kontaktach z Urzędem Miejskim w Tłuszczu.
Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw urzędowych, w trzech formach komunikowania się tj. polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Osoby niesłyszące lub głuchoniewidome, które będą chciały skorzystać z pomocy tłumacza w załatwieniu sprawy powinny zgłosić taką potrzebę do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu na co najmniej 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza drogą elektroniczną:

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.