Wg. Statu Gminy Tłuszcz


"Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
§ 118
1. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, organizuje pracę Rady a w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) sprawuje policję sesyjną;
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
6) podpisuje uchwały Rady;
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu."