Zadania i kompetencje Burmistrza (wg. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tłuszczu)

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

 

 1. ogólne kierownictwo i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 4. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. informowanie o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania,
 7. nadzór nad realizacją budżetu Gminy,
 8. nadzór nad przygotowaniem i przedkładaniem projektów uchwał i wniosków Radzie,
 9. przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 11. realizacja polityki kadrowej w Urzędzie,
 12. wydawanie zarządzeń wewnętrznych,
 13. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 14. sprawowanie funkcji terenowego organu obrony cywilnej,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrzów w przepisach szczegółowych.