Wydział Organizacyjny - OR

Kierownik Małgorzata Matusiak

Pok. nr 30 (sekretariat), 29 757 30 16,

Pok. nr 41, tel. 29 777 52 58,

Pok. nr 50, tel. 29 777 52 62,

Pok. nr 53, tel. 29 757 30 16 wew. 234

w skład wydziału wchodzi:

 Biuro Obsługi Interesanta - BOI

e-mail: urzad@tluszcz.pl

tel. 29 757 33-39

 

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Pok. nr 40, tel. 29 75 73 155, 29 777 52 52, 

w skład wydziału wchodzi:

Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - USC;

Kierownik USC Katarzyna Getka

Pok. nr 37, tel. 29 75 73 165,

 

Wydział Planowania i Finansów - PLF

Kierownik (Skarbnik) Halina Kusak

Pok. nr 10, tel. 29 757 30 76,

Pok. nr 11, tel. 29 777 52 65,

Pok. nr 12, tel. 29 777 52 66,

- w skład wydziału wchodzi:

Referat ds. Podatków i Opłat Lokalnych - RPO;

Kierownik Referatu Małgorzata Kmiołek  

Pok. nr 13 tel. 29 777 52 55
Pok. nr 14 tel. 29 757 33 46
Pok. nr 26, tel. 29 642 30 57

 

Wydział Inwestycji i Rozwoju - IR

Kierownik Urszula Kalinowska

Pok. nr 44, nr tel. 29 777 52 67

Pok. nr 51, nr tel. 29 777 52 64

Wydział Drogownictwa - WD

Kierownik Piotr Gołoś

Pok. nr 45, nr tel. 777 52 57

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - ZP

Pok. nr 51, tel. 29 777 52 64

 

Wydział Urbanistyki - WU

 

Pok. nr 18, tel. 29 777 52 63,

Pok. nr 15, tel. 29 757 34 42

 

Wydział Ochrony Środowiska - WOŚ;

Kierownik Beata Górecka

Pok. nr 16 tel. 29 777 52 61

Pok. nr 17 tel. 29 642 30 56

 

Biuro Obsługi Rady - ORA;

Pok. nr 38, tel. 29 777 52 53,

 

Stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GG

Elżbieta Czachowicz

Pok. nr 48, tel 29 777 52 60,

 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej - KS

Aleksandra Borowa

Pok. nr 42, tel. 29 777 52 56,

 

Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego - OZK

Zenon Maćkowiak

Pok. nr 53, tel. 29 757 30 16 wew. 234 

Stanowisko ds. Wojskowych i Ochrony Przeciwpożarowej - WOP

Sławomir Pióro

Pok. nr 53, tel. 29 757 30 16 wew. 234 

 

Audytor Wewnętrzny

Adam Wróblewski

Pok. nr 47 tel. 29 757 3016 wew. 312

 


 

Do obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych należy, w szczególności:

1)      planowanie pracy i rozdział zadań na poszczególnych pracowników;

2)      koordynacja pracy w podległych komórkach organizacyjnych oraz współpraca funkcjonalna z innymi komórkami organizacyjnymi;

3)      bieżące nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych regulacji Urzędu i norm etycznych;

4)      ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczną poprawność spraw przygotowywanych dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza;

5)      wdrażanie nowych metod pracy, udział w tworzeniu i stosowaniu skutecznych metod motywowania podległych pracowników oraz zapewnienie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;

6)      podejmowanie działań, mających na celu optymalizację zatrudnienia oraz racjonalne ustalanie zakresu obowiązków podległych pracowników;

7)      sprawowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z tej kontroli;

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej przez podległych pracowników;

9)      współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy, oraz przy realizacji budżetu;

10)  przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

11)  przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i współdziałanie z archiwum zakładowym oraz gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie akt;

12)  ustalanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;

13)  ustalanie zakresu obowiązków pracownika zastępującego Kierownika w czasie jego nieobecności spowodowanej: urlopem, chorobą lub inną przyczyną nieobecności w pracy;

14)  przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu realizowanych zadań;

15)  realizowanie uchwał i ustaleń Rady oraz Burmistrza, a także przygotowywanie sprawozdań z ich wykonania.