Wzory wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, informacji o zmianie danych zwartych w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014r. poz.193) i  dostępne są na stronie: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/akty-prawne/

 

Centralnej Aplikacji Statystycznej